Vrei să închei un contract de rentă viageră? Notar public Rădăuți îți oferă informațiile necesare.

contract de rentă viagerăRenta viageră este contractul prin care o persoană numită credirentier înstrăinează un „capital de orice natură” altei persoane numită debirentier, în schimbul unor prestaţii periodice în „bani sau alte bunuri fungibile” plătite până la moartea credirentierului.

Notar public Rădăuți preciază faptul că renta viageră poate fi şi cu titlu gratuit (constituită prin donatie sau legat cuprins în testament). În acest caz, renta viageră se supune „regulilor proprii ale actului juridic de constituire” .

Notar public Rădăuți subliniază faptul că atât contractul, cât şi prestaţia datorată de debirentier poartă numele de rentă viageră.

Renta viageră se constituie, de regulă, în favoarea credirentierului, dar poate fi constituită şi pe durata vieţii debirentierului sau a unui terţ beneficiar (art. 2242 alin. 2 Noul Cod Civil)*.

Contractul poate fi încheiat şi „pe durata vieţii mai multor persoane, urmând ca obligaţia de plată a rentei să înceteze la data la care decedează ultima dintre aceste persoane” (art. 2244 Noul Cod Civil).

Notar public Rădăuți preciază faptul că durata contractului este nedeterminată, respectiv restul vieţii persoanei credirentierului. Astfel, caracterul viager ţine de esenţa acestui act juridic special.

Renta viageră poate fi constituită în favoarea unei persoane sau a două ori mai multor persoane (de exemplu, în favoarea soţilor, care devin credirentieri).

în cazul pluralităţii de credirentierii, obligaţia de plată a rentei viagere este indivizibilă (art. 2245 Noul Cod Civil).

Rezolutiunea contractului la cererea credirentierului. (1) Creditorul unei rente viagere constituite cu titlu oneros poate cere rezolutiunea contractului daca debirentierul nu depune garantia promisa in vederea executarii obligatiei sale ori o diminueaza.
(2) Credirentierul are dreptul la rezolutiunea pentru neexecutarea fara justificare a obligatiei de plata a rentei de catre debirentier.
(3) In lipsa unei stipulatii contrare, rezolutiunea nu confera debirentierului dreptul de a obtine restituirea ratelor de renta deja platite.
Irevocabilitatea contractului. (1) Debirentierul nu se poate libera de plata rentei oferind restituirea capitalului si renuntand la restituirea ratelor platite.
(2) Debirentierul este tinut la plata rentei pana la decesul persoanei pe durata vietii careia a fost constituita renta, oricat de impovaratoare ar putea deveni prestarea acesteia.

Notar public Rădăuți preciază actele necesare incheierii contractului de renta viagera:

– acte de identitate parti;

– actul de proprietate al imobilului donat (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);

– certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobil. Certificatul fiscal este valabil până la sfârşitul lunii în curs.;

– documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;

– extrasul de carte funciara- obţinut prin intermediul biroului notarial – valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

– în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.)

Articole Asemănătoare

Leave a Reply